System Informacji o Środowisku (SIOS) umożliwia dzięki niezależnym modułom realizację obowiązków nałożonych na organy administracji w zakresie:

WYKAZ - publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.)

ODPADY - realizacja nowych zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. Nr 236 z 2005  poz. 2008 z późn. zm.).